3 sene önce
3 sene önce

Hakim Senai kimdir

SENAİ, asıl adı Hasan, Hakim Senai de denir, iranlı şair, tasavvuf adamı (Gaz- ne 1072 ?- ay. y. 1131). Babası gazne hü­kümdarı Mesut IH’ün (hükümdarlığı: 1099 -1114) veziri Sikatülmülk’ün hizmetindey- di. Bilgili bir devlet memuru ve din adamı olarak yetiştirildiyse de şairliği yeğledi. An­cak geçirdiği ruh hastalığı saraya kapılan­masını önledi. Söylentiye göre, Sultan İb­rahim’e (ya da Gazneli Mahmut’a) yazdı­ğı kasideyi saraya götürürken hamam kül­hanında yaşadığı, şarap tortusuna düş­kün olduğu için Külhani-i Layhar adıyla anılan meczupla karşılaşmış, onun sözle­ri üzerine kaside yazarlığını bırakmıştı. Bu olay divan şiirinde dünya nimetlerine sırt çevirmenin bir örneği olarak anılır.

Kârname-i Belh adlı yapıtındaki yergilerinin yarattığı tepkiler dolayısıyla bu kentte, Gazneliler’e yergileri yüzünden de doğ­duğu kentte tutunamadı. Uzun süre (1111 -1127) yaşadığı Serahs’ta horasanlı ünlü din adamı kadı Muhammet es-Serahsi ta­rafından korundu. Herat, Nişapur, Meş- hed’de bulundu. Son yıllarını geçirdiği Gazne’de yazdığı Hadikat ül-hakika adlı ya­pıtı dolayısıyla dinsizlikle suçlandı; düştü­ğü güç durumdan ancak bağdadı bilgin­lerin fetvalarıyla kurtuldu. Farsça tasavvufi mesneviler yazma çığırının kurucusu, At- tar ile Mevlana Celalettin Rumi’nin yapıtla­rının öncüsüdür. Nitekim Mevlana, “Attar ruh idi, Senai de onun iki gözü. Biz Senai ile Attar’dan sonra geldik” demiştir. Yapıt­ları: Divna, Kârname-i Belh (dönemin ileri gelenlerinin hatalı işlerini yeren mesnevi), Seyr ül-ibad ile’l-mead (ruhun yolculukla­rından söz eder, Dante’nin İlahi komedya’ sini andırır), Hadikat ül-hakika (tasavvuf ve ahlakla ilgili büyük ölçekli mesnevi; akıl, bi­lim, nefis gibi konular öykülerle açıklanır), Işkname (Ibn-i Sina’nın Aşkın mahiyeti hak­kında risale yapıtından esinlenmiştir).

Paylaşın